با کودک خود زندگی کنیم- بازی هایی که بچه ها را موفق می کند

در ابتدا چند بازی به شما معرفی می شود که می توانید با کودک خود انجام دهید و جنبه تفریحی و آموزشی دارد.

بعد در این مقاله به شما آموزش داده میشود که چگونه با کودک خود بازی کنید و چه اهمیتی بر آینده فرزندتان دارد.
منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - [با کودک خود زندگی کنیم- بازی هایی که بچه ها را موفق می کند[(https://moshaveraneh.com/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%da%86%d9%87/)