نحوه برگزاری مدارس

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برگزاری مدارس به هیچ عنوان اجباری نیست