سیزده تون ، به در .روز طبیعت ،مبارک.

نشانی :
گیلان _ جادّهٔ اسالم به خلخال ، ییلاقِ سوّم .
البتّه ، اگه :
۱_ راه ، باز باشه ! .
۲_ هوا ، مردونگی کنه ! .
۳_ سیل ؛ منو نبره ! .
شاید ؛ اونجا ، دیدمتون ! .