دوران 84تا92 برنمی گردد

سیدمصطفی محمدی در مورد سخن رئیس جمهور که دوران 84تا92 برنمی گردد به چه علت