آوارۀ دشت های بلند - High Plains Drifter 1973

سینمایی - غریبه دشت‌های بالا یا آوارۀ دشت های بلند - High Plains Drifter 1973 - یک غریبه هفت تیر کش ( ایستوود ) به شهر کوچکی به نام لاگو می آید و استخدام شده است تا مردم شهر را بر علیه 3 تبهکاری که در راه رسیدن به شهر هستند متحد کند... - Gap.im/nama66