طنز استاد استادان، برنامه نهم «بشنو از می!»

برنامه نهم «بشنو از می!»
برنامه‌ای طنز در حوزۀ فرهنگ، هنر و اجتماع با دیدگاه انتقادی، آموزشی و #طنزآگاهی.