نورالژی تری ژمینال

نورالژی عصب پنجم(تری ژمینال)ثانویه به تومور اپیدرموئید CPA بیمار خانم ۳۱ ساله که با علائم درد و پارستزی سمت چپ صورت که از یک ونیم سال قبل با تشخیص نورالژی تری ژمینال تحت درمان دارویی بودند