شوخی کلوپ با گزارشگری که اسم پپ را اشتباه تلفظ کرد!

شوخی کلوپ با گزارشگری که اسم پپ را اشتباه تلفظ کرد!