درب مساجد را باز نگه دارید - ویدیو از آنکارا ترکیه

درب مساجد را باز نگه دارید - ویدیو از آنکارا ترکیه

مساجد بايد از نزديك ظهر تا بعد از نماز مغرب و عشاء باز باشد [بررسی دستور رهبری] ... لینک مشروح » https://bonyana.com/?p=16216