حوادث جذاب از موتور سوار ها

حوادث جذاب از موتور سوار ها از جمله زمین خوردن موتور آتش سوزی موتور ها بر خورد با موانع طبیعی از جمله درخت بر خورد با خودرو ها