آهنگ ای فلک با من بساز علی پلکان و علی بیرانوند

ای فلک با من بساز که حال من خراوه
زخم عشقه ری دلم یه عمره که عذاوه
هرکی سمت من اومه دلش جایی هنی بی
سرنوشت ای دلم با غم که زیر