پرداخت تسهیلات بانکی کرونایی به سینماداران

با توجه به مصوبه ستاد کرونا در سینما سینماداران بدهکار برای دریافت تسهیلات بانکی از دهم شهریور به صندوق اعتباری هنر مراجعه کردند.