چرا جوانان در ایران تمایلی به ازدواج ندارند؟/بررسی

ازدواج این غول بزرگ که هر روز از جوانان دور تر و دور تر میشود. این روزها واژه ازدواج مساوی است با هزینه و مسئولیت !
کاری سخت و دشوار اما شیرین.شیرینی که برخی به بهانه دیابت از آن فرار میکنند.

اما چرا جوانان ایرانی ازدواج نمیکنند ؟ در این ویدیو به بررسی این موضوع مهم جامعه میپردازیم.