روحانی: کمک کنیم سفره‌ های افطار مردم خالی نماند

روحانی: کمک کنیم سفره‌ های افطار مردم خالی نماند