پل معلّق "درّه خزینه" را ببینید.

این پل معلّق ، به طول ۱۱۲ متر ،
و ارتفاع ۸۵ متر ، بر روی درّه خزینه ،
واقع در استان لرستان ، قرار دارد ،
و به همین نام هم ، معروف است .