سخنان سرلشکر سلیمانی درباره برجام سه ضلعی

اوباما در دوره خودش به این فکر میکرد اما ترامپ عجول است و میخواهد به سرعت به برجام سه ضلعی برسد.