استاد غفاری ، مصیبت اصلی چیست ؟

این مشکلات و ناملایمات زندگی که درگیر آن هستیم، برای اولیا خدا اصلا مشکل حساب نمیشود ، اولیا خدا این ها را امتحانات الهی میدانند .
مشکل اصلی عدم ارتباط با خدا و اهل بیت است ، این که ما نمیتوانیم مانند ایت الله بهجت نماز بخوانیم ، از نمازمان لذت ببریم ...