اضافه کار، نحوه محاسبه اضافه کار

اضافه کار چیست ؟ شرایط آن کدام است؟ فوق العاده اضافه کار و اضافه کار اجباری چیست ؟
نرم افزار میزان در مقاله ای به صورت کامل به این موضوع پرداخته برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به سایت نرم افزار میزالن به آدرس: https://www.hesabdari-mizan.com/fa/