✏نویسنده رمان عاشقانه رویای نیمه شب کیست؟

در این چند دقیقه با بنده بیشتر آشنا شوید ...
از کجا شروع کردم
آرزو بزرگ من ...
با عزم جدی هیچ آرمانی دور از دسترس نیست ...