در دوره ی فتوگرامتری برد کوتاه چه میگذرد؟

برای توضیحات بیشتر و همچنین مشاهده ی دوره ها و پکیج های آموزشی در زمینه ی فتوگراکتری برد کوتاه میتوانید به سایت www.maan.ir مراجعه کنید.