نمایش صوتی داستان«ریگ» نویسنده «پیام پاک‌باطن»

برنامه شماره پنجاه‌و‌نهم نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
داستان«ریگ» نویسنده «پیام پاک‌باطن»
هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهدی رضایی ، لیدا نیک‌فرید، ، علی فخاری
کارگردان: مهدی رضایی