طرح ریزی امنیت

اندیشکده یقین -◄ دکتر حسن عباسی -◄ دکترین ملی زندگی -◄ طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 -◄ دکترینولوژی -◄ کلبه کرامت -◄ جلسه 43 - روند طرح ریزی امنیت مبتی بر دکترین امنیت - 86/5/4 - https://Gap.im/jame - https://eitaa.com/jame66