امام خمینی از زبان شهید بهشتی

اسلام دین همه سو نگر و چندبعدی