مغازه‌ های بدون ماسک بسته می‌شوند

مغازه‌‌‌هایی که مشتری یا مغازه‌دار ماسک نداشته باشند بسته می‌شوند.