آهنگ آمان تلو جان تلو بهروز اوجاقی

ترانه و شعر آهنگ آمان تلو جان تلو بهروز اوجاقی
https://bamiseda.ir/?p=23902

بو گلن یار اولایدی تلو

الینده نار اولایدی تلو

ایکیمیز بیر کوینکده تلو

یاخاسی دار اولایدی تلو

امان تلو تلو جان تلو

جانیم تلو تلو جان تلو

امان تلو تلو جان تلو