نوجوان ها معدن های طلا هستند - محمد منشی زاده

نوجوانان معدن های طلایی هستند که پدر و مادرها باید با یاد گرفتن مهارت های ارتباطی در کنار فرزندانشان باقی بمانند و این معدن ها را کشف کنند وگرنه....
این قسمتی از لایو اینستاگرامی محمد منشی زاده مدرس سواد رسانه ای و مهارت های زندگی با رسانه بود. برای آموزش های بیشتر در این زمینه صفحه اینستاگرام Monshizade_ir را دنبال کنید.
https://www.instagram.com/monshizade_ir/