فیلم از مسجد الله اکبر آنکارا ترکیه - درب مساجد باز نگه دارید

فیلم از مسجد الله اکبر آنکارا ترکیه - درب مساجد باز نگه دارید ...

مساجد بايد از نزديك ظهر تا بعد از نماز مغرب و عشاء باز باشد [بررسی دستور رهبری] ... لینک مشروح » https://bonyana.com/?p=16216