ازدحام مردم در جشنواره اسب در اوج کرونا

ازدحام مردم در جشنواره اسب در اوج کرونا (مازندران)!