راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق

یکی از بیشترین مصارف برق در شبانه روز مربوط به روشنایی منزل یا محل کار است. راهکارهای ساده ای برای کاهش مصرف و آلایندگی آن وجود دارد.
https://www.simandcable.com