بزرگترین طوفان خاک پنجاه سال گذشته در هیوستون آمریکا

هیوستون در خاکی فرو رفته که۷۰۰۰هزار مایل را از صحرای آفریقا طی کرده و به اینجا رسیده است. بزرگترین طوفان خاک که طی پنجاه سال گذشته است.