بازگشت به نام و نام خانوادگی قبلی

بازگشت به نام خانوادگی قبلی
آیا امکان بازگشت به نام خانوادگی قبلی وجود دارد؟
در هنگام تغییر نام خانوادگی خود دقت کنید زیرا دیگر امکان بازگشت به آن وجود نخواهد داشت.
منبع گروه حامیان عدالت