ما ؛ توانستیم .

بدون هیچ توضیح اضافه ای ، شما را ،
به دیدن این مستند ، دعوت می کنم ،
تا ؛ هم ، با خدمات نیروهای مسلّح کشورمان
( ارتش و سپاه ) ، در ساخت و تکمیل بیش از
۵۰ درصد از زیرساخت های ایران ،
آشنا شوید ، و هم ؛ از دلیل هجمه های داخلی
، و تحریم های خارجی ، برعلیه این نیروها ،
رمزگشایی نمایید .