دوره ستارگان فروش

"هیچ عاملی برای یک سازمان و مجموعه به اندازه نیروی انسانی توسعه یافته و ماهر ،تولید ثروت و پیشرفت نمی کند" مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و مهارت است. آینده از انقلابی خبر می دهد که نیروی محرکه سازمانها از اندیشه های کارکنان سرچشمه می گیرد. بی شک عصر حاضر، عصر سازمانهایی است که از کارکنان حرفه ای تر برخودار هستند. در فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانها می گردد، نیروی انسانی آموزش دیده ، با کیفیت و پویاست.