علف کش تضمینی نابواس، دفع علف های هرز باریک برگ

علف کش نابواس (Nabu S)، علف کشی از گروه سیکلوهگزادیون که باعث جلوگیری از رشد جوانه های انتهایی (مریستم) شده و عمدتاً از طریق اندام های هوایی و برگ و همچنین به مقدار کمی نیز از ریشه ها جذب می شود. این علف کش برای دفع علف های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند و پیاز مورد استفاده قرار می گیرد. برای خرید علف کش نابواس با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com