آذری جهرمی: انتخاب پیام رسان ها "فرمایشی" نیست

آذری جهرمی: انتخاب پیام رسان ها "فرمایشی" نیست