نحوه انتخاب داوطلبان آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا

داوطلبان آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا چگونه انتخاب و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند.