این ۴۹ شغل همچنان از فردا اجازه فعالیت ندارند!

با شروع فاصله گذاری اجتماعی هوشمند؛ همچنان بعضی از مشاغل به علت شیوع کرونا اجازه فعالیت ندارند.