روایتی جالب درباره جایگاه ویژه مجالس عزای اهل بیت (ع) در عرش الهی

روایت‌های بسیار زیادی درخصوص اهمیت و جایگاه ویژه برگزاری مجالس برای اهل بیت (ع) نزد خداوند وجود دارد.