پیشبینی بارش برای کدام استانهاست؟

ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، شرق مازنداران، بخش‌هایی از خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، کرج و شرق استان تهران درگیر رگبار پراکنده خواهد بود...