استاد غفاری ، بدتر از ویروس کرونا

ما شیعیان معتقدیم که در ظاهر بلا است و ناشی از عمل کرد های ما ،

ولی در باطن نعمت است نعمت تذکر و تنبه ، بازگشت به سوی خدا و بازگشت به دامن اهل بیت