بررسی وجود آب در بنزین بر عهده وزارت نفت است!

پیرزوبخت: به طور مستمر نازل‌های جایگاه‌های سوخت بررسی می‌شو،اگر نازل‌های جایگاه سوخت، عمدا کم فروشی کنند، با آن‌ها برخورد می‌شود.