سپاه خارچشم دشمنان داخلی و خارجی

کلیپ بصیرتی سپاه خار چشم دشمنان داخلی و خارجی
امام جمعه شهرستان عباس آباد.سپاه پاسداران خار چشم دشمنان خارجی و دشمنان داخلی می باشد.سپاه پیروزی های گسترده ای بدست آمده و برای همین دشمن زیاد دارد