have sword will trave 1969 شمشیر زن مسافر #دوبله

آیا شمشیر سفر خواهد کرد (1969)
have sword will trave 1969
شمشیر زن مسافر

محصول هنک کنگ ۱۹۶۹
بازیگران تی لونگ دیوید چیانگ کو فنگ
دوبله
یینگ کینگ-فنگ، سرپرست معدن Peerless، یک شمشیر ساز حرفه ای است که تجارت اسکورت هر سال 200،000 تن نقره به پایتخت انتقال می دهد. با این حال، در سال جاری، او با ناتوانی روبرو است که او را قادر به استفاده از شمشیر خود نمی کند. به جای اینکه این کمیسیون مهم را رها کنید و جهان جنگی را از سلامت دشوار خود مطلع سازید، به معنای آن است که به دو قهرمان جوان مجوز بدهید.