انیمیشن کوتاه و جالب سیر و پیاز در مدرسه

ماجرای سیر و پیاز بد بو در مدرسه میوه هاست که هیچ کس حاضر به دوستی با اونها نیست