مشاوره کسب و کار و بررسی آماری بازاریابی مشاوره

چگونه مشتریان جدید مشاوره را پیدا می کنید؟ آیا سیستمی برای برنده شدن در پروژه های مشاوره دارید؟ آیا شما استراتژی بازاریابی دارید؟ اگر مشاور هستید ، در زمینه بازاریابی خدمات خود باید فعالیت کنید . بدون بازاریابی ، در حقیقت شغل مشاوره را ندارید. ارائه مشاوره به مشاوران برای کمک به بازاریابی خدماتشان ، مهارت ماست. برای آموزش های بیشتر در زمینه مشاوره کسب و کار به سایت https://consultan.ir مراجعه کنید.