مسابقه 1452-شنبه 4 اسفند

معنای کلمه (مَجِيد )کدام گزینه می باشد؟
1-با عظمت
2-قانونمدار
آسونه، تو هم میتونی
پاسخ مورد نظرتان را تا ساعت ۲۴ امروز به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۴۵۲ ارسال کنید ویا از طریق لینک
http://qurantv.ir/besharat
ثبت ودر قرعه کشی شرکت کنید.
کمیته اطلاع‌رسانی طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت۱۴۵۲
https://sapp.ir/qtvirib