امریه سربازی شهرداری

پذیرش امریه سربازی شهرداری ها هر ساله در سطح وسیعی انجام می شود. شهرداری ها سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد می باشند که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کنند و یکی از سازمان هایی هستند که به دلیل گسترش در سراسر کشور از ظرفیت پذیرش بسیار بالایی برخوردار هستند.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/