احمق ها در آکسفورد - A Chump at Oxford

کمدی کلاسیک - احمق ها در آکسفورد - A Chump at Oxford 1940 - “استنلی” و “اولیور” یک دزد بانک را دستگیر می کنند و به عنوان پاداش به آن دو، بورسیه تحصیل در آکسفورد را می دهند… - Gap.im/nama66