فیلم طریقه خوردن غذای اصلی (main course)

بسم الله الرحمن الرحیم
معمولا در بسیاری از جلسات رسمی سرو و پذیرایی یک وعده غذایی که بیشتر ناهار هست دیده می شود و بسیاری از مدیران و یا دست اندرکاران سازمانی در جلساتی شرکت می نمایند که با وعده ناهار همراه است پس مطمئنا نیاز از اطلاعات کافی در مورد ابزار و وسایل روی میز غذا خوری داشته باشند.در این فیلم آموزشی شما خوبان با چگونگی خوردن غذای اصلی آشنا می شوید.

آشنایی با خوردن غذای اصلی
خوردن گوشت با کارد و چنگال
زمان خوردن غذای اصلی؟