انیمه خون زئوس Blood of Zeus 2020 - فصل 1 - قسمت 4

در انیمه خون زئوس : هرون کشف می کند که پدرش زئوس است. او اکنون ماموریت خاصی دارد و باید جهان را از چنگ اهریمن نجات دهد و اما ...